IZVORVADIN (GENERAL)

Allrestaurants - IZVORVADIN - Skopje, MACEDONIA

Address: ул. Перо Наков бб , Skopje, MACEDONIA
Phone: +38922551712 Mobile: * Fax: *
Website: http://izvorvadin.com Email: *

Фирмата “ИЗВОР” Вадин дооел Скопје постои и успешно работи од 1992 година. Во нејзини рамки се и: погонот за преработка на морска сол и погонот за производство на зачин. Погоните работат според најновите стандарди за преработка на сол и производство на зачин. А од 2009 година го имплементиравме и успешно работиме според интернационалниот НАССР систем.

Прехранбената сол е јодирана согласно Законската регулатива. Јодираноста постојано се контролира во сопствената Лабораторија на “ ИЗВОР”Вадин дооел како и во акредитираните лаборатории на ЈЗУ институтот за јавно здравје на РМ и ЈЗУ центарот за јавно здравје-Скопје.

Allrestaurants - IZVORVADIN - Skopje, MACEDONIA Allrestaurants - IZVORVADIN - Skopje, MACEDONIA Allrestaurants - IZVORVADIN - Skopje, MACEDONIA Allrestaurants - IZVORVADIN - Skopje, MACEDONIA Allrestaurants - IZVORVADIN - Skopje, MACEDONIA
x
X