TED (GENERAL)

Allrestaurants - TED - Przytyk, POLAND

Address: Słowackiego 23, 26-650 Przytyk, POLAND
Phone: - Mobile: * Fax: *
Website: http://ted.com.pl Email: *

PL:
TED Smak rodzinnej tradycji!

Firma "TED" Przetwórstwo Mięsne z siedzibą w Białobrzegach, założona przez jej właściciela Tadeusza Sitarskiego w 1993 roku, to prężna i stale rozwijająca się firma produkująca szeroką gamę wyrobów wędliniarskich wytwarzanych wg nowoczesnej technologii produkcji, wzmocnionej tradycją masarskiego rzemiosła. Wyroby cechuje atrakcyjny wygląd, aromat wędzenia oraz niepowtarzalny smak połączony z najwyższą jakością. Aktualnie specjalnością zakładu jest szeroki wachlarz wysokogatunkowych wędzonek
i kiełbas, produkowanych z najszlachetniejszych gatunków mięsa wieprzowego, pochodzącego od sprawdzonych dostawców krajowych i zagranicznych.

Wychodząc naprzeciw wymaganiom konsumentów firma dokonała wszelkich starań zapewniających bezpieczeństwo zdrowotne wytwarzanych przez firmę produktów.
Wdrożenie i efektywne funkcjonowanie systemu HACCP ma na celu spełnienie wymagań przepisów prawnych, wzrost zaufania klientów do działalności i produktów firmy, podniesienie świadomości
i odpowiedzialności pracowników, związanej z zakresem powierzonych zadań i obowiązków.

Mając na uwadze, że rozwój firmy zależy od satysfakcji Klientów zarówno w kraju jak i zagranicą, firma zobowiązała się do dostarczania wyrobów o wysokiej i stabilnej, powtarzalnej jakości, bezpiecznej dla zdrowia konsumenta. Dla osiągnięcia tego celu opracowano i wdrożono normę IFS standard zapewnienia jakości i bezpieczeństwa żywności nazywany Międzynarodowym Standardem Żywności the International Food Standard (IFS).

EN:
TED Traditional home recepies!

The company „TED” Meat Processing based in Bialobrzegi, founded by its owner Tadeusz Sitarski in 1993, is a vibrant and constantly growing company, manufacturing a wide range of meat products, produced by modern technology and enhanced by tradition.

Our products are characterized by the high quality, with a unique and exquisite flavor and smoked aroma, in an attractive appearance. Currently, our company specializes in a wide range of high grade smoked meets and sausages, containing the best pork spices available on the domestic and foreign market's.

The company meets all of the modern health and safety requirements, our products are manufactured meeting any and all of our consumers demands and needs.
The implementation of an effective functioning HACCP system, is designed to meet any legal requirements, increasing customer confidence to our production. Also raising awareness and responsibility of our employees in their tasks and responsibilities.

Regarding that the growth of the company, depends on the satisfaction of our customers, both at domestic and foreign. Our company provides a stable and continuous high standard products ensuring the health and safety of our consumers. In order to achieve this we have introduced the IFS norms – as quality and safety standard of the International Food Standards.

RU:
ТЭД – Вкус семейной традиции!

Фирма „ТЭД” мясоперерабатывающая промышленность с местонахождением в Бялобжегах, основанная ее владельцем Тадеушем Ситарским в 1993 году, это динамичная и постоянно развивающаяся фирма, производящая широкий ассортимент колбасных изделий, которые производятся согласно современной технологии продукции, усиленной традицией колбасного ремесла. Изделия характеризует привлекательный вид, аромат копчения а также неповторимый вкус в сочетании с наивысшим качеством. Актуально специальностью предприятия является широкий диапазон высокосортных копченностей и колбас, которые производятся из самых благородных сортов свиного мяса, полученного от проверенных отечественных зарубежных поставщиков.

В целях удовлетворения потребительского спроса фирма прилагает все усилия, чтобы обеспечить безопасность для здоровья человека, производимой фирмой продукции.
Внедрение и эффективное функционирование системы HACCP предназначено для удовлетворения нормативных требований, роста доверия клиентов к деятельности и продуктам фирмы, повышения о сведомленности и ответственности у сотрудников , в связи с выполняемыми ними задачами и обязанностями.

Принимая во внимание, что развитие фирмы зависит от удовлетворения клиентов, как в стране так и за рубежом, фирма обязалась поставлять изделия высокого и стабильного, повторяемого качества, которые безопасны для здоровья потребителя. Для достижения этой цели была разработана и внедрена норма IFS - стандарт обеспечения качества и продовольственной безопасности, называемый Международным стандартом по продуктам питания - the International Food Standard(IFS).

Allrestaurants - TED - Przytyk, POLAND Allrestaurants - TED - Przytyk, POLAND Allrestaurants - TED - Przytyk, POLAND Allrestaurants - TED - Przytyk, POLAND Allrestaurants - TED - Przytyk, POLAND
x
X