KARAVELA (GENERAL)

Allrestaurants - KARAVELA - Riga, LATVIA

Address: Atlantijas 15, Riga, LATVIA
Phone: +37167496400 Mobile: * Fax: *
Website: http://kaija.lv/ru/contacts/ Email: *

RU:
В 1882 году в Риге предприниматель Арнолдс Саренсенс основал предприятие, занимавшееся производством металлических банок и различных консервированных продуктов. Со временем завоевала сердца покупателей и предприниматель начал расширять ассортимент различными рыбными продуктами.

После 1-й мировой войны товарным знаком фабрики становится летящая чайка с рыбой в клюве. Это можно считать временем, когда предприятие закрепилось на рынке и создало свою марку, чтобы покупателям было легче отличать производимую этим заводом продукцию от продукции других предприятий.

Предприятие стремительно развивается во время экономического расцвета Латвии в тридцатые годы, производя не только рыбные, мясные, овощные, фруктовые, ягодные и грибные консервы, но и различные необходимые в домашнем хозяйстве жестяные принадлежности.

После 2-й мировой войны предприятие непрерывно наращивает производственные мощности и производит вложения в модернизацию и развитие производства. Наряду с этим на предприятии начинается производство новых видов продукции, а также производство изделий кулинарии и рыбных копченостей.

В середине 80-х годов предприятие сформировалось в лидера по производству рыбных консервов и изделий кулинарии на территории бывшего СССР и стало учебной базой для работников других предприятий того времени.

EN:
In 1882 a businessman Arnolds Sarencens established a company in Riga engaged in the production of tin cans and diversified canned products. In due course of time the products won the hearts of customers and the businessman started expanding the variety with different fish products.

After World War I a flying seagull with a fish in the beak became a trademark of the factory. This period may be deemed the times when the company provided a foothold on the market and established its own brand to lighten the customers distinguishing the products made by this cannery from products of other enterprises.

During the period of economic revival in Latvia within thirties the cannery develops rapidly producing not only canned fish, meat, vegetables, fruits, berries and mushrooms and different tin accessories required in the household. After World War II the company continuously increases in the production capacity and invests in the modernization and development of the production.

Equally with this the cannery proceeds to the production of new variety of products, as well as the production of cookery and smoked fish.

In the mid of 80s the cannery has been formed as the leader in the sphere of canned fish and cookery production in the territory of the former USSR and became the training base for personnel of other enterprises of those times.

In 1995 the cannery was privatized and in 2002 it was purchased by "KARAVELA", Ltd. at present continuing the traditions of Arnolds Serencens' owned company established in 1882. It is possible to say with confidence that the brand "KAIJA" is one of the most recognizable trademarks in the Baltic States and the CIS.

LT:
1882 gadā Rīgā uzņēmējs Arnolds Sarensens nodibināja uzņēmumu, kurš nodarbojās ar metāla bundžu un dažādu konservētu produktu ražošanu. Laikam ritot, produkcija iekaroja pircēju sirdis, un uzņēmējs sāka paplašināt sortimentu ar dažādiem zivju produktiem.

Pēc 1.pasaules kara par fabrikas preču zīmi kļūst lidojoša kaija ar zivi knābī. To var uzskatīt par laiku, kad uzņēmums nostiprinājās tirgū un izveidoja savu zīmolu, lai pircējam būtu vieglāk atšķirt šīs rūpnīcas ražoto produkciju no citu rūpnīcu ražojumiem.

Uzņēmums strauji attīstās Latvijas trīsdesmito gadu ekonomiskā uzplaukuma laikā, ražojot ne tikai zivju, gaļas, sakņu, augļu, ogu un sēņu konservus, bet arī dažādus mājsaimniecībai nepieciešamos skārda piederumus.

Pēc 2. pasaules kara uzņēmums nepārtraukti palielina ražošanas jaudas un nepārtraukti veic ieguldījumus ražošanas modernizācijā un attīstībā. Līdz ar to uzņēmumā tiek uzsākta jaunu produkcijas veidu ražošana, kā arī kulinārijas izstrādājumu un zivju kūpinājumu ražošana.

80.gadu vidū uzņēmums izveidojās par zivju konservu un kulinārijas izstrādājumu līderi bijušajā PSRS teritorijā un tas kļuva par mācību bāzi citiem tā laika uzņēmuma darbiniekiem.

Allrestaurants - KARAVELA - Riga, LATVIA Allrestaurants - KARAVELA - Riga, LATVIA Allrestaurants - KARAVELA - Riga, LATVIA Allrestaurants - KARAVELA - Riga, LATVIA Allrestaurants - KARAVELA - Riga, LATVIA
x
X