BRIVAIS VILNIS (GENERAL)

Allrestaurants - BRIVAIS VILNIS - Valmiera, LATVIA

Address: Ostas 1A, Valmiera, LATVIA
Phone: +37164000210 Mobile: * Fax: *
Website: http://brivaisvilnis.lv/ Email: *

RU:
На восточном побережье Рижского залива, на правом берегу реки Салаца находится Салацгривское акционерное общество «Brīvais vilnis». Расстояние до Риги – 100 км.

Уже в далеком 1949 году в Салацгриве указом Министерства рыбной промышленности Латвийской ССР был основан рыболовецкий колхоз «Brīvais vilnis».

После восстановления независимости Латвии, с приходом экономических реформ, в 1992 году рыболовецкий колхоз преобразовался в акционерное общество, что положило начало новому этапу в истории предприятия.

За короткий период времени АО «Brīvais vilnis» стало одним из крупнейших и экономически самых стабильных рыбоперерабатывающих предприятий в Балтии и является лидером в этой отрасли.
АО «Brīvais vilnis» – первое предприятие в Балтии, которое получило подтверждение соответствия требованиям директивы ЕС 91/493/EEC, что дает право экспортировать продукцию в страны-участницы Европейского союза.

АО «Brīvais vilnis» было первым в Балтии рыбоперерабатывающим предприятием, которое начало производить рыбные консервы в литографных банках Hansa 190 г и Dingly 100 г с легко открываемыми крышечками. Только тогда, когда рынок принял способ и вид этой упаковки, другие производители рыбных консервов Балтии решились вкладывать деньги в установку подобных линий.

АО «Brīvais vilnis» – первое и пока что единственное рыбоперерабатывающее предприятие в странах Балтии и СНГ, которое начало производить эксклюзивные рыбные консервы. «Brīvais vilnis» также является единственным рыбоперерабатывающим предприятием в странах Балтии, которое приобрело особое оборудование для сортировки рыбы. Это позволяет полностью контролировать и гарантировать неизменное качество производимой продукции.

Наше предприятие является членом общества "Rīgas Šprotes". Эта организация является держателем коллективного торгового знака «Рижские шпроты в масле», она контролирует качество продукции, производимой членами общества, и разрабатывает рекомендации для повышения качества продукции.

В акционерном обществе «Brīvais vilnis» трудится около 400 работников, ассортиментный набор произведенной и предлагаемой предприятием продукции превышает 70 позиций, а предприятие неустанно работает над расширением ассортимента рыбной продукции.

EN:
Salacgriva Joint Stock Company “Brivais vilnis” is located on the right bank of the Salaca river, on the east cost of Riga Bay. Distance to Riga – 100 km.

Back in 1949, a fisher collective farm “Brivais vilnis” was established in Salacgriva based on the decision passed by the Fishing Industry Ministry of the Latvian Soviet Socialist Republic.

After Latvia regained independence and economic reforms were commenced, in 1992 the fisher collective farm was transformed into a joint stock company, thus starting a new period in the company’s history.

In no time, JSC “Brivais vilnis” became one of the largest and financially most stable fish processing companies in the Baltics, the industry leader.

JSC “Brivais vilnis” is the first company in the Baltics to obtain compliance certification of EU Directive 91/493/EEC which permits the company to exports goods to EU member states.

JSC “Brivais vilnis” was the first Baltic fish processing company which started producing canned fish in lithographed Hansa 190g and Dingly 100 g easy-open cans. Only after the market accepted this type and look of packaging, other canned fish producers in the Baltics ventured to invest in such lines.

JSC “Brivais vilnis” is the first and to date the only fish processing company in the Baltics and CIS countries to start producing exclusive canned fish. “Brivais vilnis” is also the only fish processing company in the Baltics that has acquired dedicated fish sorting equipment. It enables the company to control and guarantee consistent quality of products.

Our company is member of the society “Riga Sprats”. This organization holds the trademark “Riga sprat in oil”, controls the quality of products by the members of the association and develops recommendations for improving quality.

JSC “Brivais vilnis” employs approximately 400 staff, the range of products made and offered exceeds 70 items and the company is in the process of constant extending the range of fish products.

LT:
Rīgas jūras līča austrumu piekrastē, Salacas upes labajā krastā, atrodas Salacgrīvas akciju sabiedrība “Brīvais vilnis”. Attālums līdz Rīgai — 100 km.

Jau tālajā 1949. gadā Salacgrīvā ar Latvijas PSR Zivrūpniecības ministrijas lēmumu tika nodibināts zvejnieku kolhozs “Brīvais vilnis”.

Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas, sākoties ekonomiskām reformām, 1992. gadā zvejnieku kolhozs pārtapa par akciju sabiedrību, kas ievadīja jaunu posmu uzņēmuma vēsturē.
Īsā laika posmā A/s „Brīvais vilnis” kļūst par vienu no lielākajiem un ekonomiski stabilākajiem zivju pārstrādes uzņēmumiem Baltijā, kurš ir šīs nozares līderis.

A/s “Brīvais vilnis” ir pirmais uzņēmums Baltijā, kurš iegūst apliecinājumu atbilstībai ES direktīvas 91/493/EEC prasībām, kas dod tiesības eksportēt produkciju uz Eiropas Savienības dalībvalstīm.

A/s “Brīvais vilnis” Baltijā bija pirmais zivju pārstrādes uzņēmums, kurš uzsāka ražot zivju konservus litografētajās Hansa 190 g un Dingly 100 g kārbās ar viegli atveramiem vāciņiem.
Tikai tad, kad tirgus pieņēma šo iepakojuma veidu un izskatu, citi Baltijas zivju konservu ražotāji uzdrošinājās ieguldīt naudu šādu līniju uzstādīšanā.

A/s „Brīvais vilnis” ir pirmais un līdz šim vienīgais zivju pārstrādes uzņēmums Baltijas un NVS valstīs, kas sācis ražot ekskluzīvus zivju konservus. Tāpat „Brīvais vilnis” ir vienīgais zivju pārstrādes uzņēmums Baltijas valstīs, kas iegādājies īpašas iekārtas zivju šķirošanai.
Tas ļauj pilnībā kontrolēt un garantēt ražotās produkcijas pastāvīgu kvalitāti.

Mūsu uzņēmums ir biedrības „Rīgas Šprotes” biedrs. Šī organizācija ir kolektīvās preču zīmes „Rīgas šprotes eļļā” turētājs, tā kontrolē sabiedrības biedru ražotās produkcijas kvalitāti un izstrādā rekomendācijas produkcijas kvalitātes celšanai.

Akciju sabiedrībā “Brīvais vilnis” ir aptuveni 400 darbinieku, uzņēmuma saražotā un piedāvātā sortimenta klāsts pārsniedz 70 pozīcijas, un uzņēmums nemitīgi strādā pie zivju produkcijas sortimenta paplašināšanas.

Allrestaurants - BRIVAIS VILNIS - Valmiera, LATVIA Allrestaurants - BRIVAIS VILNIS - Valmiera, LATVIA Allrestaurants - BRIVAIS VILNIS - Valmiera, LATVIA Allrestaurants - BRIVAIS VILNIS - Valmiera, LATVIA Allrestaurants - BRIVAIS VILNIS - Valmiera, LATVIA
x
X