SK CELTNIEKS (GENERAL)

Allrestaurants - SK CELTNIEKS - Riga, LATVIA

Address: Lugažu 2A str., Riga, LATVIA
Phone: +37129713399 Mobile: * Fax: *
Website: http://sk-celtnieks.lv Email: *

LV:
Mēs nodarbojamies ar mēbeļu ražošanu kopš 1991. gada.
Šobrīd uzņēmums "Celtnieks mēbeles" ieņem vadošo vietu starp restorānu, bāru un kafejnīcu mēbeļu ražotājiem. Savas dizaina studijas esamība ļauj kompānijai piedāvāt virkni pakalpojumu sabiedriskās ēdināšanas objektu projektēšanā un iekārtošanā: izveidot restorāna, bāra vai kafejnīcas stilistisko koncepciju, interjera dizainu utt.
Dizaina studijas specializācija ir restorānu, kafejnīcu, bāru kā arī citu sabie-
drisko vietu interjeru projektēšana un dizains.
Dizaina studija veido dizaina projektus, ņemot vērā katra konkrētā objekta
specifiku, ergonomiskos faktorus, tehniskās normas un noteikumus, konst-
ruktīvās īpatnības.

Kopš 2007. gada uzņēmumam "Celtnieks mēbeles" ir izveidojusies cieša
sadarbība ar kompāniju "Dekoma", kas piegādā labākos Eiropā ražotos
mēbeļu un dekoratīvos audumus. Tādējādi mūsu klientiem tiek nodrošinā-
ta visplašākā tapsēšanas materiālu izvēle jebkāda veida interjeram visīsā-
kajos termiņos.

RU:
Мы работаем на рынке производства мебели с 1991 года.
В настоящее время компания "Celtnieks mēbeles" является лидером в области производства мебели для ресторанов, баров, кафе. Собственное дизайн-бюро позволяет компании осуществлять комплекс услуг по проектированию и оснащению объектов общественного питания: разработку сти-
листической концепции ресторана, бара или кафе, дизайн интерьера и т.д.
Дизайн-студия специализируется на проектировании и дизайне интерье-
ров ресторанов, кафе, баров, а также других общественных помещений.
Студия разрабатывает дизайн-проекты объектов с учетом их специфики,
соблюдая эргономические факторы, технические нормы и правила, кон-
структивные особенности каждого конкретного объекта.

C 2007 года компания "Celtnieks mēbeles" тесно сотрудничает с компани-
ей Dekoma, поставщиком лучших мебельных и декоративных тканей от
европейских производителей. Тем самым мы обеспечиваем нашим кли-
ентам самый широкий выбор обивочных материалов для любых типов интерьера в самые крат-
чайшие сроки.

EN:
Since 1991, we are on the furniture production market.
The company "Celtnieks mēbeles" is premier producer of furniture for restaurants, bars and cafes. Wide range of design and equipping services for catering objects could be implemented by the company due to our design studio: development of the style concept for the restaurant, bar or cafe, interior designs, etc.
Design studio is specialized in projecting and designing of the interior in res-
taurants, cafes, bars, and other public spaces.
The studio is developing design projects for facilities in regard to the specifi-
city, considering ergonomic factors, technical standards and regulations,
and design features of each object.

Since 2007, there is close cooperation between company "Celtnieks mēbe-
les" and "Dekoma", the supplyer of the best furniture and decorative fabrics
from European manufacturers. Thus, we are providing to our clients the wi-
dest choice of upholstery for all types of interior, in the shortest terms.

Allrestaurants - SK CELTNIEKS - Riga, LATVIA Allrestaurants - SK CELTNIEKS - Riga, LATVIA Allrestaurants - SK CELTNIEKS - Riga, LATVIA Allrestaurants - SK CELTNIEKS - Riga, LATVIA Allrestaurants - SK CELTNIEKS - Riga, LATVIA
x
X