AB LINE (CATERING)

Allrestaurants - AB LINE - Poprad, SLOVAKIA

Address: Popradské nabr. 447, 058 01 Poprad, SLOVAKIA
Phone: +421527765042 Mobile: * Fax: *
Website: http://abdomacnost.sk Email: *

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácii vo formulári. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim, zmluva potom vzniká samotným dodaním tovaru.

Kupujúci uskutočnením objednávky akceptuje obchodné podmienky pre dodanie tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je v zmluve ustanovené inak.

Ceny za tovar uvedené v internetom obchode predávajúceho sú platné v dobe objednania tovaru. Všetky ceny sú vrátane DPH. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb, zmeny cien, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok u výrobcu a ostatných dodávateľov tovaru. Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru. Ceny za poštovné a balné nájdete nižšie v článku "Dopravné podmienky a poštovné".

Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až po pripísaní celej kúpnej ceny za samostatnú časť dodávky na bežný účet predávajúceho alebo uhradením dobierky. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Faktúra, vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom a je priložená ku každej zásielke. Prevzatie tovaru kupujúcim je možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

Dodacia lehota začína plynúť odo dňa doručenia záväznej objednávky za podmienky doručenia všetkých podkladov, ktoré sú nutné pre rýchle vybavenie dodávky. V prípade, že tovar je na sklade, zaväzuje sa predávajúci tovar vyexpedovať alebo odovzdať dopravcovi najneskôr do 5 pracovných dní, v prípade ak požadovaný tovar nie je skladom, maximálne do 14 dní. Dodacia lehota bude primerane k okolnostiam predĺžená, ak oneskorenie je spôsobené okolnosťami nezavinenými predávajúcim. Predávajúci oznámi kupujúcemu predpokladaný termín dodania alebo ponúkne iný porovnateľný výrobok. V tomto prípade si však vyžiada odsúhlasenie kupujúceho. Ak predávajúci nebude schopný do 30 kalendárnych dní odoslať tovar kupujúcemu, je povinný vrátiť bez zbytočného odkladu finančné prostriedky vynaložené odberateľom k aktuálnej objednávke – kúpnej zmluve na jeho účet.

Allrestaurants - AB LINE - Poprad, SLOVAKIA Allrestaurants - AB LINE - Poprad, SLOVAKIA Allrestaurants - AB LINE - Poprad, SLOVAKIA Allrestaurants - AB LINE - Poprad, SLOVAKIA Allrestaurants - AB LINE - Poprad, SLOVAKIA
x
X