CECHOWA

(Cuisine EUROPEAN)

E-Menu
Rate us
Amenities
Share on

Restauracja “Cechowa” Nazwa restauracji pochodzi od słowa cech. Cech to zawodowa organizacja zrzeszająca rzemieślników jednego lub kilku pokrewnych zawodów, mająca na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych, obronę praw i interesów członków np. cech murarzy, cech krawców, cech optyków itp. , powstanie datuje się na wiek X-XII. Budynek, w którym mieści się restauracja jest siedzibą Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Jest ona reprezentantem rzemiosła z województwa małopolskiego. Wystrój restauracji nawiązuje do nazwy, ozdobiona jest emblematami cechów ( niektórych już nie istniejących np. cech halabardników ). Bratnią organizacją Izby Rzemieślniczej jest Kongregacja Kupiecka ( założona w 1410 r. ) zrzeszająca kupców. Obecny właściciel restauracji reaktywował Krakowską Kongregacje Kupiecką w 1989 r. stając na jej czele. Restauracja jest interesem rodzinnym, prowadzonym od ponad 20 lat.Das Restaurant CECHOWA /Zunftrestaurant/ Der Name des Restaurants entstammt dem Wort Zunft /cech/. Die Zunft bezeichnet eine berufliche Organisation, diejenige die Handwerker eines oder einiger verwandten Berufen vereinigte und zum Zweck die Erhöhung der beruflichen Qualifikationen, die Verteidigung der Rechte und der Interessen der Mitglieder hatte, zum Beispiel die Zunft der Mauer, die Zunft der Schneider, die Zunft der Optiker, usw. Die Entstehungszeit wird für die Jahrhunderte X – XII bestimmt. Das Gebäude, in dem sich das Restaurant befindet, ist zugleich der Sitz der Kleinpolnischen Handwerkskammer und der Unternehmenskammer. Sie ist Vertreter des Handwerks der kleinpolnischen Woiwodschaft. Der Aufputz und die Ausstattung des Restaurants knüpft an das Schiff an, es ist mit verschiedenen Wahrzeichen der Zünfte verziert (manche Zünfte existieren nicht mehr, z.B. die Zunft der Hellebardier, die Zunft der ...). Eine Gebrüderorganisation der Handwerkskammer ist die Kaufmannsgilda /Vereinigung der Kaufleute/, die im Jahre 1410 gegründet wurde und diejenige die Kaufleute vereinigt. Der gegenwärtige Besitzer des Restaurants hat im Jahre 1989 die Krakauer Kaufmannsgilda reaktiviert und er steht an ihrer Spitze. Das Restaurant ist eine Familienfirma, die schon seit über zwanzig Jahren geleitet wird. The CECHOWA Restaurant The name of the restaurant comes from the word “cech” (a guild). “Cech” is an organization grouping representatives of one or a few related crafts, aimed at increasing skills, defence of rights and interests of members, for example – brick layers, tailors, opticians etc. First organizations of this type date back to the 10th – 12th century. The building which houses the restaurant is the seat of Małopolska Chamber for Crafts and Entrepreneurship. The Chamber represents crafts from the Małopolska Province area. The decorations refer to the name of the restaurant. There are emblems of “cechs” (some of them no longer existing, like, for example, a “cech “ of halberdiers). A sister organization of the Chamber of Crafts is the Merchants Congregation (founded in 1410) and grouping traders. The present owner of the restaurant reactivated the Kraków Merchants Congregation in 1989 and became its head. The restaurant is a family business with over twenty years’ tradition.

Favorites places

New York

168 objects

Seattle

107 objects

Las Vegas

106 objects

Los Angeles

101 objects

Washington

97 objects

;