STARY MŁYN

(Cuisine EUROPEAN)

E-Menu
Rate us
Amenities
Share on

Sty­lo­we, a za­ra­zem przy­tul­ne oto­cze­nie na­szej re­stau­ra­cji spra­wi, że każ­de przy­ję­cie bę­dzie nie­za­po­mnia­ną ku­li­nar­ną po­dró­żą. Or­ga­ni­zu­je­my: uro­dzi­ny, imie­ni­ny, chrzci­ny, rocz­ki, im­pre­zy bran­żo­we, spo­tka­nia bi­zne­so­we, zlo­ty ro­dzin­ne, kla­so­we i in­ne, ko­mu­nie, spo­tka­nia wi­gi­lij­ne, sty­py, rocz­ni­ce. Pro­po­nu­je­my: re­stau­ra­cję dla 60 osób, pro­fe­sjo­nal­ną ob­słu­gę, przy re­zer­wa­cji re­stau­ra­cji na każ­de­go ty­pu oko­licz­no­ści pro­mo­cyj­ne ce­ny noc­le­gów, róż­no­rod­ne me­nu oraz moż­li­wość skom­po­no­wa­nia wła­sne­go w za­leż­no­ści od oko­licz­no­ści do­pa­so­wa­na de­ko­ra­cja sa­li.

Favorites places

New York

168 objects

Seattle

107 objects

Las Vegas

106 objects

Los Angeles

101 objects

Washington

97 objects

;