MASEKO

(Category MEAT & FISH)

Rate us
Amenities

RU: История нашей фирмы начинается в 19 веке. Наш главный офис расположен около моря, где в то время находился рыбный порт и рыбацкий поселок. Хозяином здания и большей части рыбных промыслов был Василий Малахов, который развил производство так называемых «малаховских килек», знаменитых на всю Прибалтику. В настоящее время на фирме работает около двух тысяч человек, ежедневный выпуск продукции в сумме составляет сотни тысяч банок различных консервов, а также соленой и копченой рыбы различных наименований, пресервов, икры сельди, рыбной муки и т.д. Производственные подразделения фирмы имеют европейские номера. АО Масеко имеет тесные партнерские отношения с голландскими, японскими, английскими, финскими и шведскими фирмами. Традиционными рынками сбыта для нашей продукции являются Украина, Россия, Чехия, Словакия, Израиль, США, Канада. Мы открыты для совместной работы, наша фирма за создание долговременных, прочных и взаимовыгодных партнерских отношений. АО Масеко постоянный участник на всех крупнейших международных выставках с рыбной тематикой – в Брюсселе, Бремене, Кельне, Пекине, Москве, Санкт-Петербурге и других город EN: The history of our company began in the 19th century. Our headquarters are located near the sea where the fish port and fishermen's settlement used to be. Vassili Malahhov, who developed the processing of the so-called "sprats a'la Malahhov" famous all over the Baltic region, was the owner of the building and main part of the fishing grounds. At present, there are about two thousand people in the company. Everyday product output reaches hundreds of thousands of various canned fish, as well as salted and smoked fish of different kinds, preserves, herring roe, fish flour, etc. Our company operates six plants, which obtained EC approval numbers. Maseko Ltd. has close partnership relations with Dutch, Japanese, English, Finnish and Swedish companies. Ukraine, Russia, Czech Republic, Slovak Republic, Israel, USA and Canada are traditional markets for our products. We strive for collaboration; the objective of our company is to create long-term, close, mutually beneficial relations with customers and suppliers. Maseko Ltd. is a constant participant in all largest international seafood fairs in Brussels, Bremen, Cologne, Beijing, Moscow, St.-Petersburg and other cities. ES: Meie firma ajalugu saab alguse 19. sajandist. Ettevotte peahoone asub mere aares, kus tol ajal oli kalasadam ja kalurite asundus. Paikkonna nimi Kalamaja on sailinud siiani. Hoone peremeheks ja suurema osa kalasaagi omanikuks oli Vassili Malahhov, kes arendas valja kogu Baltikumis tuntud nn. malahhovi kilude tootmise. Kaesoleval ajal tootab firmas ligi kaks tuhat inimest, igapaevase toodangu moodustavad sajad tuhanded karbid erinevat liiki konserve, mitmesugused soola- ja suitsukalatooted, preservid, heeringamari, kalajahu jms. Firma tootmisuksustel on euronumbrid. AS-il Maseko on tihedad partnerlussuhted Hollandi, Jaapani, Inglismaa, Soome ja Rootsi firmadega. Meie toodangu traditsioonilisteks turustuskohtadeks on Ukraina, Venemaa, Tsehhi, Slovakkia, Iisrael, USA ja Kanada. Oleme koostoole avatud, meie firma pooldab igati pikaajaliste, kindlate ja vastastikku kasulike partnerlussuhete loomist. AS Maseko osaleb pidevalt koigil suurematel rahvusvahelistel kalandusmessidel Brusselis, Bremenis, Kolnis, Pekingis, Sankt-Peterburgis ja mujal.

Favorites places

New York

168 objects

Seattle

107 objects

Las Vegas

106 objects

Los Angeles

101 objects

Washington

97 objects