BULDEX

(Category OIL & MILK PRODUCTS)

Rate us
Amenities

BG: "БУЛДЕКС" ООД е фамилна фирма, чиято основна дейност е производството на млечни изделия. За нейното успешно функциониране и развитие полагат грижи собствениците - Семейство Денчеви. Мандрата е разположена върху площ от 4 декара на територията на село Белица (област Силистра) в Дунавската равнина. Капацитетът на предприятието е 60 тона мляко на ден. "БУЛДЕКС" ООД произвежда млечни продукти, както за вътрешния пазар, така и за износ в страните от Европейския съюз и извън него по №BG 191 2024. Мандра село Белица преработва краве, овче и козе мляко. Доставката на мляко се извършва със собствен транспорт от категоризирани ферми, отговарящи на всички изисквания на Европейския съюз. Качеството на млякото се контролира със съвременни измервателни уреди в модернизираната лаборатория към мандрата. EN: BULDEX Ltd. is a family company whose main activity is the production of dairy produce. For its successful functioning and development care the owners – Dechevs’ Family. The Dairy is located on area of 4 decares, on the territory of The Village of Belitsa, (The Region of Silistra), in The Danube Plain. The capacity of The Enterprise is 60 tons milk daily. BULDEX Ltd. produces milk goods as for the home market, as well as for export in the states of The European Union and out of it, under Nr. BG 191 2024. The Dairy – The Village of Belitsa processes cow’s, sheep’s , goat’s and buffalo-cow’s milk. The delivery of milk is carried out by own transport from categorized farms corresponding to all requirements of The European Union. The quality of the milk is controlled through modern measurement devices in the modernized laboratory by The Dairy.

Favorites places

New York

168 objects

Seattle

107 objects

Las Vegas

106 objects

Los Angeles

101 objects

Washington

97 objects