SI COMMERCIAL 7

(Category SWEETS & CHOCOLATE)

Rate us
Amenities

BG: Нашата визия Си Комерсиал 7 ЕООД – съвременна и развиваща се компания, залагаща на win-win-взаимоотношения със своите партньори. Дейността на фирмата се основава на грижите на нашата естествена среда, бизнес етика и етични отношения с клиенти и доставчици. Изпълнението на Политиката по качеството е гарантирано от постоянно подобряване на системата за управление на качеството в съответствие с международните стандарти. Тези дейности са насочени към постоянно подобряване на удовлетвореността на клиентите с нашите продукти. Това постига с помощта на иновативни методи на управление, непрекъснато развитие и усъвършенстване на всички сфери на бизнеса. Нашата Мисия Производство и дистрибуция на продукти в отлично съотношение: цена /качество / грамаж-от утвърдени марки и производители. За да отговарят на изискванията по отношение на качеството на суровини и опаковки, използвани в производството, ние избираме реномирани доставчици. EN: Si Commercial 7 Ltd is a modern and growing company that draws on win-win-relationship with its partners. The company’s activity is based on the care of our natural environment, business ethics and ethical relationships with customers and suppliers. The implementation of the Quality Policy is guaranteed by continuous improvement of the system of quality management in accordance with international standards. These activities are aimed at continuous improvement of customer satisfaction with our products. This is achieved by using innovative methods of management, continuous development and improvement of all business areas. Our Mission Production and distribution of products in excellent ratio: price / quality / weight with established brands and manufacturers. To meet the requirements regarding the quality of raw materials and packaging materials used in production, we choose reputable suppliers. We do not use genetically modified materials in our production.

Favorites places

New York

168 objects

Seattle

107 objects

Las Vegas

106 objects

Los Angeles

101 objects

Washington

97 objects