BUCURIA

(Category SWEETS & CHOCOLATE)

Rate us
Amenities

RU: Торговая марка АО «Букурия» – визитная карточка Молдовы. Сегодня это крупнейшее в республике предприятие по производству кондитерских изделий. Свыше шести десятилетий компания АО «Букурия» дарит радость детям и взрослым, в полной мере соответствуя лозунгу – «С нами жизнь слаще…» Неизменно высокое качество, натуральные проверенные ингредиенты и широчайший ассортимент продукции – вот главные составляющие успеха АО «Букурия», прославившие компанию не только у себя на родине, но и далеко за ее пределами. Огромное разнообразие наименований конфет, шоколада, зефира, мармелада, печенья, всевозможных иных сластей, произведенных на АО «Букурия», давно стали наряду с молдавскими винами своеобразным символом Молдовы. И сегодня, когда с конвейеров АО «Букурия» ежедневно сходит в среднем 37 тонн кондитерских изделий, сложно поверить, что история «сладкой легенды» нашей страны началась в далеком 1946 году с объединения нескольких мелких мануфактур. В последние годы ассортимент кондитерских изделий расширился, что повлияло и на спрос. Неизменно высокой популярностью пользуются такие конфеты как «Lapte de pasare», «Do-re-mi», «Inspiratie», «Moldova», «Gloria», «Dorinţa», «Livada Moldovei», «Meteorit», «Chişinăul de seară», карамель «Frutic», «Fulguşor», «Răcuşori». Активным спросом пользуются у потребителей торты, например, «Lapte de pasare», а также мармелад – «Jelli Frut», вафли – «Artek», печенье – «Magie Plus». Неоценимый вклад вносят специализированные магазины АО «Букурия», расположенные ныне практически во всех районах страны. Продукция АО «Букурия» прославилась не только в Республике Молдова, но и за ее пределами. Более шестидесяти лет у руководства стояли настоящие профессионалы и патриоты родного предприятия, эти люди ковали славу «Букурии». В разные годы фабрикой руководили 24 директора, которые внесли бесценный вклад в развитие флагмана молдавской промышленности. Эти люди достойны нашей благодарной памяти. Вот такие они, славные страницы и основные вехи исторического пути прославленного предприятия АО «Букурия», «сладкой легенды» Молдовы, предмета ее гордости и национального достояния. EN: The trademark SA «Bucuria» is the visit card of Moldova. Today this is the largest enterprise producing confectionery in the republic. For more than six decades the company SA «Bucuria» gives joy to the children and grown-ups, totally corresponding to the motto – «Life is sweeter with us…» The invariably high quality, the natural verified ingredients and the widest assortment of production – these are the main components of the success of SA «Bucuria», which made the company famous not only in its country, but also far away its borders. The huge variety of denominations of candies, chocolate, marshmallow, marmalade, biscuits, many other sweets produced at SA «Bucuria» have long ago become, together with the Moldavian wines, a particular symbol of Moldova. And today, when out of the production lines of SA «Bucuria» around 37 tones of confectionery are received daily, it is difficult to believe that the history of the «sweet legend» of our country began in the far year 1946 from the association of several small manufactories. In the last years the range of confectionery became larger, which also influenced the demand. Such candies as «Lapte de pasare», «Do-re-mi», «Inspiratie», «Moldova», «Gloria», «Dorinţa», «Livada Moldovei», «Meteorit», «Chişinăul de seară», the caramels «Frutic», «Fulguşor», «Răcuşori» enjoy a permanent high popularity. The cakes enjoy a great demand of the consumers, for example «Lapte de pasare», and also the marmalade – «Jelli Frut», the wafers – «Artek», the biscuits – «Magie Plus». A priceless contribution is given by the specialized stores of SA «Bucuria», located today practically in all the districts of the country. The production of SA «Bucuria» became famous not only in the Republic of Moldova, but also abroad. For more than sixty years, the direction was held by real professionals and patriots of the own enterprise, these persons forged the fame of «Bucuria». In various years the factory was led by 24 directors, which made a priceless contribution to the development of the leader of the Moldavian industry. These persons deserve our thankful memory. So they are like this, the famous pages and main milestones of the historic way of the famous enterprise SA «Bucuria», the «sweet legend» of Moldova, the object of its pride and national treasure. RO: Marca comercială SA „Bucuria” este cartea de vizită a Moldovei. Astăzi aceasta este cea mai mare întreprindere producătoare de produse de cofetărie din republică. De mai mult de şase decenii compania SA „Bucuria” aduce bucurie copiilor şi maturilor, corespunzând întru totul sloganului – „Cu noi viaţa e mai dulce…” Calitate permanent înaltă, ingrediente naturale testate şi un asortiment de producţie deosebit de larg – iată principalele componente ale succesului SA „Bucuria”, care au glorificat compania nu numai în patria sa, ci şi departe de frontierele ei. Varietatea enormă de denumiri de bomboane, ciocolată, zefir, marmeladă, biscuiţi, alte dulciuri variate produse de SA „Bucuria” a devenit demult, de rând cu vinurile moldoveneşti, un simbol specific al Moldovei. Şi astăzi, când de pe conveierele SA „Bucuria” sunt obţinute în mediu 37 tone de produse de cofetărie, este greu de crezut că istoria „legendei dulci” a ţării noastre a început în depărtatul an 1946 cu asocierea câtorva manufacturi mici. În ultimii ani asortimentul produselor de cofetărie s-a lărgit, fapt care a influenţat şi cererea. Se bucură de o popularitate neschimbată bomboanele ca „Lapte de pasare”, „Do-re-mi”, „Inspiratie”, „Moldova», „Gloria”, „Dorinţa”, „Livada Moldovei”, „Meteorit”, „Chişinăul de seară”, caramelele „Frutic”, „Fulguşor”, „Răcuşori”. O cerere activă a consumatorilor o au tortele, de exemplu „Lapte de pasare”, precum şi marmelada – „Jelli Frut”, vafelele – „Artek”, biscuiţii – „Magie Plus”. O contribuţie fără de preţ o aduc magazinele specializate SA „Bucuria”, amplasate astăzi practic în toate raioanele ţării. Producţia SA „Bucuria” a fost preamărită nu numai în Republica Moldova, ci şi peste hotarele ei. Meşter cu experienţă Timp de mai mult de şaizeci de ani la conducere s-au aflat adevăraţi profesionali şi patrioţi ai întreprinderii natale, aceşti oameni au creat renumele SA „Bucuria”. În diferiţi ani fabrica a fost condusă de către 24 directori, care au adus a contribuţie fără de preţ la dezvoltarea liderului industriei moldoveneşti. Aceşti oameni merită memoria şi recunoştinţa noastră. Acestea sunt paginile de faimă şi stâlpii principali a căii istorice a renumitei întreprinderi SA „Bucuria”, a „legendei dulci” a Moldovei, al obiectului mândriei şi tezaurului naţional al ei.

Favorites places

New York

168 objects

Seattle

107 objects

Las Vegas

106 objects

Los Angeles

101 objects

Washington

97 objects